Nákupní košík

Vyhledávání:

rozšířené

Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?Doporučte nás

 

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.designovehodiny.czAdministrativní a fakturační sídlo:

BB promo s.r.o.
Národní 19,  Praha 1
IČO: 27242323,  DIČ: CZ27242323

Společnost je zapsaná v Obchodní rejsříku, vedeným Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 107052

Provozovna, prodejna a sklady:
Koněvova 141
130 00  Praha 3

e-mail: info@designovehodiny.cz
tel: 722 255 108

Bankovní spojení pro Českou republiku:
Komerční banka a.s.
č.ú. 35-5598720207/0100  (platby v CZK)

IBAN CZK: CZ1101000000355598720207
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Bankovní spojení pro Slovenskou republiku:
Unicredit Slovakia a.s.
č.ú. 1124095018/1111   (platby v EUR)

IBAN: SK7411110000001124095018    (platby v EUR)
SWIFT: UNCRSKBX
(pro Slovenské zákazníky to je domácí převod bez mezinárodních poplatků!)

 

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost BB promo s.r.o., se sídlem Národní 19, 110 00 Praha 1, IČ: 27242323, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 107052, vedeného Městským soudem v Praze a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost BB promo s.r.o., se sídlem Národní 19, 110 00 Praha 1, IČ: 27242323, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 107052, vedeného Městským soudem v Praze, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

  

Kupní smlouva
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě. Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www stránkách designovehodiny.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávislými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, vybavené českými návody k obsluze, záručními listy (k tomuto účelu slouží daňový doklad) a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Prodávající je vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně.

Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo dodavatelem nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

Místo plnění
Místem plnění je vzorková prodejna prodávajícího, resp. výdejní místo. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním místě předložit číslo objednávky a v případě platby převodem předem na účet prodávajícího doklad o úplném zaplacení zboží.

Cena a placení
Nabídkové ceny uvedené na www.designovehodiny.cz společnosti BB promo s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy a cena dobírky, pokud není platba provedena jinak.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci bohužel ale neoznámí včas výpadek výroby či konkrétního produktu nebo zpoždění dodávek.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Doprava a poštovné

Dopravní podmínky a poštovné pro zasílání objednávek po České republice:
Doprava po České republice: 69 Kč (doprava zdarma od nákupu 1500 Kč s DPH)
Platba na dobírku v České republice: 20 Kč (dobírečné zdarma od nákupu 1500 Kč s DPH)
Poplatek za platbu převodem: zdarma (číslo bankovního účtuje 35-5598720207/0100 - je uvedeno na zálohové faktuře)

* Pro zásilky nad 1240 CZK (bez DPH) 1500 CZK (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.

Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním na místě škodní protokol. Faktura (daňový doklad) jsou pak přiloženy v označeném balíku.

 

Dopravní podmínky a poštovné pro zasílání objednávek na Slovensko:

Doprava na Slovensko: 7 EUR s DPH (tato cena platí pro zásilky do 10 kg)

Platba na dobírku na Slovensku: 1 EUR s DPH

Poplatek za platbu převodem: 0 EUR (číslo bankovního účtu je uvedeno na zálohové faktuře)
 

Platba převodem do Unicredit Bank Slovakia je v rámci "domácího" převodu na Slovensku uskutečněná bez mezinárodních poplatků za převod peněz!

 

Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním na místě škodní protokol. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla faktury (daňového dokladu), který mu byl zaslán se zbožím, čísla účtu pro vrácení peněz a telefonní (případně mailový) kontakt. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti, ve výdejním místě Prodávajícího.
Vzorový formulář ke stažení zde: vzorový formulář
Odstoupení od smlouvy je potřeba doručit prodávajícímu nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty.
Důkladně a bezpečně zabalené vrácené zboží prosíme zašlete nebo osobně doručte na adresu prodejny Designové hodiny, Koněvova 141, Praha 3, 13000.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

  • na dodávku Zboží upraveného podle individuálního přání Kupujícího nebo pro jeho osobu

Za situace, kdy je Zboží zasíláno Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

 

Řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy
V případě sporu z kupní smlouvy má spotřebitel právo využít rovněž mimosoudní řešení sporů podle zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění.
Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Program Heureka - "Ověřeno zákazníky"
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

 

Informace uvedené na webových stránkách
Kupující bere na vědomí, že informace na webových stránkách www.designovehodiny.cz přebírá prodávající od třetích stran (zahraničních dodavatelů a vlastníků značek), a proto moho obsahovat věcné a technické nepřesnosti nebo typografické chyby.
Mezi těmito informacemi nebo zobrazením zboží a skutečným stavem se mohou tedy vyskytnout odlišnosti v nepodstatných detailech nebo vzhledu zboží.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15.4. 2016
Změna Obchodních podmínek je vyhrazená.

První sekce

Provozovatel

Platební metody:


© 2022 BB promo s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.
Zobrazit panel o souborech cookie.